27 lutego 2023

KONKURS DLA DZIECI
KARTKA WIELKANOCNA

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„KARTKA WIELKANOCNA”

 

ORGANIZATOR:

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji im. Alicji i Franciszka Bryłów w Nowym Brzesku.

CELE KONKURSU:

- propagowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi,

- doskonalenie umiejętności i warsztatu plastycznego,

- wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej wśród dzieci i młodzieży.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1.Konkurs skierowany jest dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkoli oraz szkół z terenu Gminy Nowe Brzesko.

Konkurs zostanie przeprowadzony w kategoriach:

  • I kategoria: przedszkole,
  • II kategoria: klasy I-IV szkoły podstawowej,

III kategoria: klasy V-VIII szkoły podstawowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2.Format pracy:

Format kartki nie może przekraczać formatu A5 ( uzyskany ze złożenia kartki formatu A4 bloku technicznego), kartka powinna posiadać cztery strony, ozdabiamy tylko pierwszą stronę.

3.Technika pracy:

Dowolna.

4.Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę, kartka nie może być pracą zbiorową.

5.Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia (do pobrania w budynku M-GCKiP lub na stronie www.centrumkulturynowebrzesko.pl ) .

Prace pozostawione bez karty zgłoszenia nie będą brane pod ocenę komisji konkursowej!

6.Pracę należy podpisać na odwrocie kartki w lewym dolnym rogu, podając imię, nazwisko, klasę oraz szkołę autora pracy.

7.Prace na konkurs należy przesłać lub dostarczyć do dnia 24 marca 2023r. do godziny 14.00

na adres:

 

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji

ul. Piłsudskiego 17a

32-120 Nowe Brzesko

8.Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

KRYTERIA OCENY:

- Oceny kartek wielkanocnych dokona 3 osobowa komisja konkursowa, która wyłoni laureatów konkursu.

- Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

- Ocena prac odbędzie się 28 marca 2023r.

- Kryteria oceny prac:

  • zgodność pracy z tematem,
  • estetyka wykonanych prac,
  • oryginalność, pomysłowość,
  • samodzielność w wykonaniu pracy,
  • walory artystyczne.

- W każdej kategorii przyznane zostaną nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

- Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.centrumkulturynowebrzesko.pl w dniu 29 marca 2023r.

INFORMACJE DODATKOWE:

Miejsko- Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością M-GCKiP. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych uczestnika, wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz wykonanej przez niego pracy , utrwalonych na nośnikach foto, audio, video w celach promocyjnych i reklamowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000).

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA ,,KARTKA WIELKANOCNA"- pobierz

 

REGULAMIN KONKURSU ,,KARTKA WIELKANOCNA" -pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.centrumkulturynowebrzesko.pl