STATUT

HISTORIA M-GCKIP

LAUDACJA

....a tak wygląda budynek M-GCKiP obecnie..
... tak wyglądał budynek M-GCKiP przed rokiem 2006 ...

Przeżyte chwile nie giną.Nie wiemy nigdy, kiedy wypłyną z dalekiej przeszłości,by nałożyć się na to, co przeżywamy obecnie.

 

                                                     Larysa Mitzner

Szanowni Radni

Gminy Nowe Brzesko

 
Niebawem zostanie oficjalnie oddany do użytku obiekt, w którym będzie się ogniskować życie kulturalno-społeczne naszej Gminy. Mamy tu na myśli odbudowaną i przebudowaną dawną cerkiew prawosławną, która znajduje się na obecnym placu Wolności (dawnym placu Solnym).
Po opuszczeniu przez wojska rosyjskie w roku 1914 naszej miejscowości, pozostawiona cerkiew nie mogła pełnić swoich funkcji, gdyż nie było już wiernych obrządku wschodniego. Po zakończeniu I wojny światowej i odrodzeniu II Rzeczpospolitej Polskiej, opuszczona cerkiew była w niezłym stanie technicznym (zbudowano ją dziesięć lat wcześniej) i mogła być wykorzystana, jako największy obiekt użyteczności publicznej w Nowym Brzesku. Takie też funkcje pełniła. Organizowano w niej różne imprezy kulturalne i okolicznościowe. Była miejscem zebrań różnych organizacji, a przede wszystkim toczyło się tu życie kulturalne. Miała tu swoje próby orkiestra „Lutnia”, odbywały się próby zespołów pieśni i tańca. Była miejscem występu nowobrzeskich teatrów i teatrzyków. Do dziś z nostalgią wspominana jest wystawiana tu pod koniec lat 50-tych XX wieku sztuka „Królowa Przedmieścia”.
 
Stałymi bywalcami starej cerkwi było małżeństwo: Alicja i Franciszek Bryłowie, którzy oprócz etatowych zajęć w pobliskiej szkole podstawowej byli wspaniałymi animatorami życia kulturalnego i sportowego Nowego Brzeska. Przez ponad dziesięć lat Pani Alicja prowadziła amatorski teatr oraz teatrzyk, w którym swoje życiowe role grała młodzież nowobrzeskiej szkoły podstawowej. M.in., jednym z wychowanków Alicji i Franciszka Bryłów jest Pan Zenon Hajduga, znany krakowski artysta i dyrektor krakowskich teatrów, uhonorowany statuetką „Orła Nowobrzeskiego”. W dniu 21 czerwca 1928 roku Państwo Bryłowie uczestniczyli wraz z grupą nowobrzeskich uczniów w Pławowicach, w pałacu Ludwika Hieronima Morstina na pierwszym zjeździe poetów polskich.
Mimo, że w roku 1937 Państwo Bryłowie przenieśli się do Stręgoborzyc (do tamtejszej szkoły) nadal interesowali się losami swoich wychowanków. Pragniemy dodać, że właśnie w Nowym Brzesku w dniu 24 maja 1928 urodził im się syn, późniejszy ks. infułat Jerzy Bryła. On też miał okazję zadebiutować w nowobrzeskim teatrzyku. W myśl przysłowia: „Czym skorupka za młodu nasiąknie...”, ks. infułat do dnia dzisiejszego związany jest ze środowiskiem artystycznym — głównie teatralnym.
Małżeństwo Bryłów swoją patriotyczną postawą wykazało się w okresie wielkiej próby, jakim była okupacja hitlerowska w latach 1939–45. Będąc w Stręgoborzycach byli oni zaprzysiężonymi członkami (i żołnierzami AK) struktur Polskiego Państwa Podziemnego, realizowali jego patriotyczną i obywatelską misję. Uczyli okoliczną młodzież na tzw. tajnych kompletach, redagowali i wydawali prasę podziemną oraz dawali schronienie i pomoc potrzebującym.
Po zakończeniu II wojny światowej stara cerkiew nadal pełniła funkcje obiektu użyteczności publicznej. Odbywały się tu nadal spotkania i występy artystyczne. Przez pewien czas użytkowana ona była jako sala gimnastyczna dla pobliskiej szkoły podstawowej. Do lat siedemdziesiątych znajdowało się w niej kino. Nie remontowany obiekt ulegał nieubłaganej dewastacji. Przez ćwierć wieku stał pusty.
Proponujemy nazwać odbudowany obiekt: Gminne Centrum Kultury i Promocji im. Alicji i Franciszka Bryłów. Centrum to będzie stałym miejscem, gdzie odbywać się będą najważniejsze wydarzenia kulturalne w Gminie, a nadanie imienia: Alicji i Franciszka Bryłów — będzie upamiętnieniem ich zasług dla życia oświatowego i kulturalnego Nowego Brzeska oraz ich patriotycznej postawy w latach II wojny światowej. Uważamy również, że będzie to dodatkowe uhonorowanie Wielkiego Nowobrzeszczanina, (syna Alicji i Fraciszka Bryłów) Laureata Orła Nowobrzeskiego i medalu św. Norberta „Przyjaciel Ziemi Nowobrzeskiej” — ks. infułata Jerzego Bryłę, za dary dla nowobrzeskiej parafii, w postaci dwóch pomników: pierwszy przedstawia Wielkiego Polaka — papieża Jana Pawła II, a drugi — Jezusa Miłosiernego.
Przedstawiając prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszej propozycji i nadanie nowemu obiektowi kulturalnemu w Nowym Brzesku – imienia Alicji i Franciszka Bryłów.
 
 
Wnioskują:
 
Komisja Oświaty i Kultury:
Danuta Czechowicz
Katarzyna Porębska
Andrzej Czajka
oraz:
 
prof. Witold Cęckiewicz
Włodzimierz Chorązki
Maria Zych
Elżbieta Pawlińska
Lucyna Cęckiewicz
Stanisław Dankowski,
Jacek Zawartka
Jan Chojka
Alfred Bednarski
Jacek Bednarski
ks. Józef Ostręga
ks. dr Henryk Bogdziewcz
ks. Benon Olejnik
ks. dr Zdzisław Malczewski
Józef Olszewski
Jarosław Musiał
Zenon Hajduga
Jan Melczewski
Arkadiusz Fularski

Jerzy Skąpski

 
Komisja Oświaty i Kultury:
Danuta Czechowicz
Katarzyna Porębska
Andrzej Czajka
oraz:
 
prof. Witold Cęckiewicz
Włodzimierz Chorązki
Maria Zych
Elżbieta Pawlińska
Lucyna Cęckiewicz
Stanisław Dankowski,
Jacek Zawartka
Jan Chojka
Alfred Bednarski
Jacek Bednarski
ks. Józef Ostręga
ks. dr Henryk Bogdziewcz
ks. Benon Olejnik
ks. dr Zdzisław Malczewski
Józef Olszewski
Jarosław Musiał
Zenon Hajduga
Jan Melczewski
Arkadiusz Fularski
Jerzy Skąpski

LAUDACJA

 

 

Statut   

 

miejsko -Gminnego Centrum Kultury i Promocji

im. Alicji i Franciszka Bryłów

 

GMINA NOWE BRZESKO
 

I. Postanowienia ogólne

§1

Miejsko -Gminnego Centrum Kultury i Promocji Gminy im. Alicji i Franciszka Bryłów, zwane dalej MGCKiP, jest samorządową instytucją kultury, której podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej oraz promocja Gminy i Miasta  Nowe Brzesko.

§2

MGCKiP działa w szczególności na podstawie:

 • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm),

 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),

 • ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 171 poz. 1396 z późn. zm.),

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U.  Nr 157 poz. 1240, ost. zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 257,poz. 1726 .),

 • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, ost. zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278)

 • postanowień niniejszego statutu.

§3

Organizatorem MGCKiP jest Gmina Nowe Brzesko.

 

§4

 • Siedziba MGCKiP znajduje się w Nowym Brzesku przy ul. Piłsudskiego 17a, a obszarem jego działania jest Gmina i Miasto Nowe Brzesko,

 • MGCKiP może współdziałać z innymi instytucjami kultury oraz organizować imprezy artystyczne, kulturalne, promocyjne także poza obszarem Miasta i Gminy.

 • MGCKiP używa pieczęci podłużnej, zawierającej nazwę w pełnym brzmieniu,

 • MGCKiP może organizować na terenie gminy Nowe Brzesko świetlice i ogniska artystyczne.

 • Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji sprawuje nadzór nad świetlicami z terenu Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

§5

       Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem MGCKiP w zakresie określonym przepisami prawa sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta  Nowe Brzesko.

 

II.CEL I ZAKRES DZIAŁANIA CENTRUM

 

§6

1. Celem działania Centrum jest organizowanie wydarzeń kulturalnych i promocyjnych oraz

włączenie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w nich poprzez:

a. rozpoznanie i rozbudzenie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych,

b. przygotowanie do odbioru oraz współtworzenie wartości kulturalnych,

c. wykształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze,

d. stworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz rozwijanie

zainteresowania wiedzą i sztuką,

e. zintegrowanie osób i organizacji związanych ze środowiskiem artystycznym

f. wykształtowanie nawyków do korzystania z dziedzictwa i dóbr kultury narodowej

oraz regionalnej,

g. upowszechnienie i promocję kultury lokalnej w kraju i zagranicą.

h. wspieranie inicjatyw kulturalnych i artystycznych.

2. Centrum realizuje zadania w dziedzinie wychowania przez sztukę , edukacji

kulturalnej, upowszechniania oraz inicjowania kultury..

 

§ 7

Do podstawowych zadań Centrum należy realizacja zadań własnych i zleconych gminy z zakresu kultury, w szczególności:

1) Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,

np. spektakle, koncerty, festiwale, wystawy, odczyty itp.

2) Stworzenie warunków działania dla amatorskiego ruchu artystycznego poprzez np.

koła, kluby, zespoły zainteresowań itp.

3) Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego

i artystycznego.

4) Promowanie twórców, idei mecenatu i popularyzacji kultury.

5) Organizowanie wydarzeń kulturalnych

6) Działalność instruktażowo-metodyczna.

7) Prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej.

8) Koordynacja działalności w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych

na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

9) Współdziałanie z innymi organizacjami, również zagranicznymi, w zakresie lepszego

zaspokajania potrzeb kulturalnych.

10)Udostępnianie posiadanych obiektów dla organizacji wydarzeń kulturalnych ,

11)Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, promocja, ochrona i udostępnienie dóbr

kultury.

 

 

 

II. Organizacja i zarządzanie MGCKiP

§8

1. Na czele MGCKiP stoi dyrektor.

§9

1. Dyrektora MGCKiP powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy- Miasta Nowe Brzesko według zasad określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Organizację wewnętrzną i strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania MGCKiP określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

§10

1. Dyrektor MGCKiP zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Dyrektor jest kierownikiem jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

3. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników MGCKiP.

4. Dyrektor określa głównemu księgowemu MGCKiP zakres upoważnień i odpowiedzialności wynikające z ustaw o finansach publicznych i o rachunkowości.

5. Do kompetencji Dyrektora MGCKiP należą w szczególności:

a.wydawanie zarządzeń wewnętrznych w sprawach administracyjnych, pracowniczych i finansowych,

b.tworzenie warunków do realizacji zadań statutowych, o których mowa w § 7, w szczególności w formach, o których mowa w § 8 ust.l.

 • prowadzenie spraw pracowniczych,

 • prowadzenie archiwum zakładowego,

 • gospodarowanie majątkiem,

 • opracowywanie i zatwierdzanie rocznego planu działalności MGCKiP z zachowaniem wysokości dotacji organizatora,

 • prowadzenie samodzielnej gospodarki finansowej w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania,

 • sporządzanie finansowej sprawozdawczości rocznej oraz przedkładanie jej do zatwierdzenia,

 • sprawowanie funkcjonalnej kontroli wewnętrznej,

 • wdrażanie i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa.

6. Dyrektor organizuje i realizuje zadania określone w § 7 ust.2, w szczególności w zakresie, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt. 21.

§11

 Zasady wynagradzania pracowników MGCKiP określa rozporządzenie wydane na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

§12

1. Wynagrodzenie dyrektora ustala Burmistrz Gminy i Miasta  na podstawie ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26 poz. 306 z późn.zm.).

2. Pozostałe czynności wobec dyrektora MGCKiP w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Gminy i Miasta .

III. Majątek i finanse

§13

l. MGCKiP gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Wartość majątku MGCKiP odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada wartości wydzielonego i nabytego mienia.

3. Mienie ruchome stanowi własność MGCKiP.

4. Nieruchomościami stanowiącymi własność komunalną Gminy, MGCKiP włada w formie trwałego zarządu ustanowionego na czas nieoznaczony.

§14

MGCKiP może prowadzić działalność inną niż kulturalna, a w szczególności w zakresie:

<>1.<>2.<>3.

§15

1.MGCKiP prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawie o finansach  publicznych.2.MGCKiP jest jednostką sektora finansów publicznych.

 

§16

1. Wysokość rocznej dotacji na działalność statutową MGCKiP ustala organizator.2. Niewykorzystana część dotacji na inwestycje podlega zwrotowi do budżetu Gminy i Miasta , w terminie do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.

§17

1. Dyrektor MGCKiP odpowiada za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości oraz za całość gospodarki finansowej, w tym za wykonywanie określonych ustawą o finansach publicznych obowiązków w zakresie kontroli finansowej.2. Dyrektor wykonuje zadania, o których mowa w ust.1 przy pomocy głównego księgowego MGCKiP.3. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych składa jednoosobowo dyrektor MGCKiP.4. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebny jest podpis (kontrasygnata) głównego księgowego MGCKiP.

§18

1. Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości.2. Przy prowadzeniu kont ksiąg pomocniczych uwzględnia się szczegółowość, o której mowa w § 19 ust.2.

§19

1. Roczna sprawozdawczość finansowa obejmuje:

1) bilans,

2) rachunek zysków i strat,

3) informację dodatkową.

2. W informacji dodatkowej uwzględnia się także dane o źródłach należności i zobowiązań.3. Roczną sprawozdawczość finansową weryfikuje Burmistrz, a zatwierdza organizator.IV. Postanowienia końcowe.

§21

Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego ustalenia.

§22

Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu Dyrektor MGCKiP dokona odpowiednich zgłoszeń do celów statystycznych, skarbowych i ubezpieczeniowych.

§23

 

 Kontrolę nad realizacją zadań statutowych sprawuje organizator.

 

www.centrumkulturynowebrzesko.pl