18 sierpnia 2022

KONKURS 
DLA
 KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH 

REGULAMIN KONKURSU

POTRAW EKOLOGICZNYCH pn. ,,KOLOROWO I ZDROWO”

 

1. ORGANIZATOR KONKURSU:

Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku oraz Nadwiślańska Grupa Działania E.O. CENOMA.

 

2. CELE KONKURSU:

- promocja żywności ekologicznej, naturalnej, tradycyjnej, lokalnej i regionalnej,

- pogłębianie wiedzy na temat tradycji, potraw i zwyczajów kulinarnych regionu,

- doskonalenie umiejętności praktycznych z zakresu przygotowywania potraw,

- rozbudzanie inicjatywy, pomysłowości i kreatywności kół gospodyń wiejskich,

- prezentacja szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych,

- integracja i aktywizacja społeczności lokalnej.

 

3. UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie gminy  Nowe Brzesko.

 

4. ZASADY UCZESTNICTWA:

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie KARTY ZGŁOSZENIA ( załącznik nr 1) do dnia 31 sierpnia 2022 r.

do godziny 14.00 na adres organizatora konkursu:

 

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji

ul. Piłsudskiego 17a

32-120 Nowe Brzesko

 

lub pocztą e-mail: mgckip@nowe-brzesko.pl

 

5. ORGANIZACJA I ZASADY KONKURSU:

a) Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie 3 potraw:

1. COŚ NA ZĄB ( 1 przekąska np. kanapki z pastą z warzyw, koreczki, itp.)

2. COŚ NA CIEPŁO ( 1 potrawa, która musi składać się przynajmniej z 2 składników pochodzenia ekologicznego (np. warzywa),

3. COŚ NA SŁODKO ( 1 ciasto z lokalnymi owocami).

 

b) Oceny potraw dokona 3 osobowa komisja konkursowa wybrana przez Organizatora, każda z potraw oceniana będzie według kryterium:

- walory smakowe potraw,

- wygląd oraz estetyka wykonania potraw,

- wykorzystanie produktów pochodzenia ekologicznego.

 

c) Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

6.MIEJSCE I CZAS TRWANIA KONKURSU:

Konkurs odbędzie się 3 września 2022 r. o godz. 15.00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku, ul. Piłsudskiego 17a, 32-120 Nowe Brzesko.

Czas na przygotowanie prezentacji od 14.00-15.00.

 

Po konkursie odbędzie się degustacja potraw przez mieszkańców.

 

7. NAGRODY:

Uczestnicy konkursu za I, II i III miejsce otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Nadwiślańską Grupę Działania E.O. CENOMA. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział oraz nagrody pocieszenia.

 

8. ZAŁOŻENIA DODATKOWE:

a) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w składzie ilościowym komisji konkursowej.

 

b) Wszystkie pytania dotyczące spraw niewyszczególnionych w regulaminie, a związanych z organizacją konkursu prosimy kierować na adres mgckip@nowe-brzesko.pl lub pod nr tel. 12 385-29-44.

 

c) Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 poz. 1191) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

 

d) Miejsko- Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością M-GCKiP. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych uczestnika, wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz wykonanej przez niego pracy , utrwalonych na nośnikach foto, audio, video w celach promocyjnych i reklamowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000).

 

d) W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.

 

 

REGULAMIN KONKURSU - pobierz

 

KARTA ZGŁOSZENIA- pobierz

 

www.centrumkulturynowebrzesko.pl