03 grudnia 2020

KONKURS DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH 
pn. ,, NAJŁADNIEJSZY STROIK BOŻONARODZENIOWY"

Regulamin konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich pn.

„Najładniejszy stroik Bożonarodzeniowy ”

 

1. Organizator konkursu:

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji im. Alicji i Franciszka Bryłów w Nowym Brzesku.

2. Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie stroika Bożonarodzeniowego.

3. Cel konkursu :

Celem konkursu jest:

 • propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Bożego Narodzenia,
 • stworzenie okazji do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia stroików bożonarodzeniowych,
 • powrót do tradycji wykonania stroików bożonarodzeniowych,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej.

4. Uczestnicy:

Konkurs adresowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Nowe Brzesko.

5. Warunki udziału w konkursie:

 • wykonanie stroika świątecznego o dowolnej wielkości i kształcie,
 • możliwość zastosowania dowolnych technik,
 • wykonanie stroika z materiałów naturalnych.

Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić za pomocą karty zgłoszeniowej stanowiącej zał. nr 1 do Regulaminu konkursu do dnia 18 grudnia 2020r. na adres organizatora konkursu:

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji

ul. Piłsudskiego 17a

32-120 Nowe Brzesko

lub poczta e-mail : mgckip@nowe-brzesko.pl

6. Miejsce i czas trwania konkursu: Konkurs odbędzie się 21 grudnia 2020r. o godz. 14.00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku ul. Piłsudskiego 17a, 32-120 Nowe Brzesko. Podczas rozstrzygnięcia konkursu na sali może przebywać tylko jeden przedstawiciel danego Koła.

7. Ocena Prac:

Oceny prac dokona 3 osobowa Komisja Konkursowa, która zastosuje następujące kryteria:

 • oryginalność wykonania
 • estetyka wykonania
 • walory artystyczne pracy
 • użycie materiałów naturalnych

Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

8. Nagrody:

Uczestnicy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

9. Założenia dodatkowe:

 • Stroiki zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora.
 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów i zdjęć stroików bożonarodzeniowych oraz uczestników konkursu.
 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w składzie ilościowym komisji konkursowej.
 • Wszystkie pytania dotyczące spraw niewyszczególnionych w regulaminie, a związanych z organizacją konkursu prosimy kierować na adres mgckip@nowe-brzesko.pl lub pod nr tel. 12 385-29-44.
 • W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator.

 

KARTA ZGŁOSZENIA - pobierz

 

REGULAMIN KONKURSU ,, NAJŁADNIEJSZY STROIK BOŻONARODZENIOWY -pobierz

www.centrumkulturynowebrzesko.pl