15 lutego 2022

Konkurs fotograficzny ,,WIOSNA-CZY TO TY?" dla klas IV-VIII szkoły podstawowej 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

,,WIOSNA-CZY TO TY?”

 

1. Organizatorem Konkursu jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku.

2. Celem konkursu jest popularyzowanie twórczości artystycznej dzieci.

3. Tematem konkursu jest uwiecznienie na fotografii piękna zmieniającej się natury, uwiecznienie chwili w klimacie wiosennym.

4. Warunki uczestnictwa w konkursie:

  • Uczestnikami konkursu mogą być dzieci z klas IV-VIII uczęszczające do szkół z terenu Gminy Nowe Brzesko .

  • Każdy uczestnik może zgłosić 1 zdjęcie konkursowe.

  • Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie pracy w formie odbitek fotograficznych w formacie min. 15x21 cm. oraz karty zgłoszenia (do pobrania w budynku M-GCKiP lub na stronie www.centrumkulturynowebrzesko.pl).

  • Pracę oraz kartę zgłoszenia należy zapakować w kopertę z dopiskiem ,,WIOSNA - CZY TO TY?” , podpisać ołówkiem z tyłu zdjęcia podając: imię          i nazwisko, wiek oraz nazwę szkoły autora pracy i dostarczyć do

18 marca 2022r. do godz. 14.00 na adres:

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji

ul. Piłsudskiego 17a

32-120 Nowe Brzesko

  • Prace dostarczone po terminie lub bez karty zgłoszeniowej nie będą przyjmowane.

5. Prace oceniać będzie jury powołane przez Dyrektora M-GCKiP w Nowym Brzesku:

  • W ocenie prac wzięta pod uwagę będzie: kreatywność, kompozycja oraz jakość zdjęcia.

  • Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

  • Ocena prac odbędzie się 21 marca 2022r. o godz. 10.00.

  • Z nadesłanych prac konkursowych nagrody rzeczowe otrzymają trzy pierwsze miejsca.

  • Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.centrumkulturynowebrzesko.pl w dniu 21 marca o godz. 14.00.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Prace przechodzą na własność organizatora.

2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 poz. 1191) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

3.Miejsko- Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością M-GCKiP. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych uczestnika, wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz wykonanej przez niego pracy , utrwalonych na nośnikach foto, audio, video w celach promocyjnych i reklamowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000). 

 

Karta zgłoszenia do konkursu fotograficznego WIOSNA- CZY TO TY? - pobierz

 

Regulamin konkursu fotograficznego WIOSNA-CZY TO TY? - pobierz

 

 

 

www.centrumkulturynowebrzesko.pl