18 października 2019

KONKURS HISTORYCZNY W RAMACH OBCHODÓW 740-LECIA LOKACJI NOWEGO BRZESKA.

Regulamin gminnego konkursu historycznego w ramach obchodów

740 -lecia lokacji Nowego Brzeska

 

ORGANIZATORZY:

Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku oraz Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Sierosławicach

 

PATRONAT:

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko P. Krzysztof Madejski

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Nowobrzeskiej

 

CELE KONKURSU:

– pogłębienie wiedzy oraz budzenie zainteresowania historią i kulturą małej ojczyzny

– kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych, przynależności do wspólnoty lokalnej młodego pokolenia

– rozbudzenie szacunku do przeszłości, dziedzictwa kulturowego oraz dorobku minionych pokoleń

– integracja środowiska lokalnego szkół z terenu gminy Nowe Brzesko

– odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów, motywowanie do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności.

 

TEMATYKA:

Konkurs rozgrywany będzie w 3 kategoriach:

Kategoria pisemna. Prace z kategorii pisemnej nie być mniejsza niż 2 strony wydruku komputerowego (czcionka Times New Roman 12)

Kategoria multimedialna. (prezentacja multimedialna lub film). Praca w kategorii multimedialnej powinna zawierać nie więcej niż 20 slajdów a film nie przekraczać 5 minut.

W kategoriach pisemnej i multimedialnej uczeń przygotowuje pracę na jeden z czterech tematów:

  • Wybitne postaci z życia ziemi nowobrzeskiej i ich wkład w rozwój małej ojczyzny.

  • Wojenne przeżycia mieszkańców ziemi nowobrzeskiej w latach II wojny światowej

  • Przewodnik po zabytkach ziemi nowobrzeskiej

  • Pałace i dwory ziemi nowobrzeskiej

Kategoria plastyczno-techniczna. W tej kategorii uczestnik przygotowuje pracę przestrzenną przedstawiającą wybrany zabytek lub postać ziemi nowobrzeskiej. Praca wykonana dowolną techniką Praca nie powinna przekraczać wymiarów 60x60x60

Jury oceni prace biorąc pod uwagę ich treść, formę estetykę, oraz wkład i zaangażowanie uczestnika.

 

ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKUSU:

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Nowe Brzesko.

Każda ze szkół może zgłosić dowolną liczbę prac w każdej kategorii konkursowej.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Za przebieg konkursu odpowiada Komisja Konkursowa, do jej zadań należy wyłonienie zwycięzców (nagrodzeni zostaną najlepsi uczniowie w każdej kategorii Konkursu).

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

 

TERMINY:

Prace należy dostarczyć lub przesłać na adres Miejsko – Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku, ul. Piłsudskiego 17A do dnia 7 listopada 2019r.

Ogłoszenie wyników nastąpi 8 listopada 2019r. Nazwiska zwycięzców zostaną ogłoszone na stronie internetowej MGCKiP w Nowym Brzesku.

 

Przystąpienie uczniów do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu, zgodą rodziców/opiekunów na udział w konkursie oraz wyrażaniem przez nich zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu

Poprzez podanie danych osobowych prawni opiekunowie dziecka wyrażają zgodę na ujawnienie danych podczas ogłoszenia wyników konkursu, również na stronach internetowych.

 

 

www.centrumkulturynowebrzesko.pl