20 listopada 2019

KONKURS MIKOŁAJKOWE RYMOWANKI !!!

REGULAMIN KONKURSU
„MIKOŁAJKOWE RYMOWANKI”

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

II. CEL KONKURSU
Rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i aktywności twórczej dzieci poprzez tworzenie rymowanek.

III. UCZESTNICY
Dzieci w wieku: 4 – 10 lat

IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
- Konkurs będzie polegał na samodzielnym ułożeniu przez uczestnika co najmniej 4 – wersowej rymowanki związanej z postacią Świętego Mikołaja.
- Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 tekst rymowanki.
- Rymowanka musi być napisana samodzielnie, nie może być wcześniej publikowana. Praca nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.
- Karta zgłoszenia oraz regulamin konkursu dostępny jest na stronie
www.centrumkulturynowebrzesko.pl

- Rymowankę należy dostarczyć na karcie zgłoszenia do Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Promocji, ul. Piłsudskiego 17a, 32-120 Nowe Brzesko do dnia 5 grudnia 2019 r. do godz. 12.00.

- Wszystkie prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku: www.centrumkulturynowebrzesko.pl .

V. OCENA PRAC

- Ocenie będą podlegać tylko rymowanki wyrecytowane przez dzieci w dniu konkursu.

- Rozstrzygnięcie konkursu oraz prezentacja wszystkich zgłoszonych rymowanek przez uczestników konkursu odbędzie się 6 grudnia 2019r. (piątek) o godz.17.00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku ul. Piłsudskiego 17a .

- Nagrody zostały ufundowane przez Nadwiślańską Grupę Działania E.O. CENOMA.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

-Zgłoszenie rymowanek do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 poz. 1191) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

- Miejsko- Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością MGCKiP. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych uczestnika, wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz wykonanego przez niego utworu , utrwalonych na nośnikach foto, audio, video w celach promocyjnych i reklamowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000).

 

 

 

Karta zgłoszenia do konkursu ,,Mikołajkowe rymowanki"

 

 

 

 

www.centrumkulturynowebrzesko.pl