21 maja 2019

Regulamin konkursu

 

na średniowieczną potrawę regionalną

 

z okazji 740-lecia lokacji miasta Nowe Brzesko

 

 

Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Nowobrzeskiej

 

Konkurs dedykowany do: Stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich na terenie Lokalnej Grupy Działania Nadwiślańska Grupa Działania E.O „CENOMA”

 

I. CELE KONKURSU

 

a) Popularyzowanie dziedzictwa kulinarnego regionu LGD Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O „CENOMA”.

 

b) Popularyzowanie dziedzictwa kulinarnego gmin partnerskich LGD (Bochnia, Drwinia, Kazimierza Wielka, Koszyce, Nowe Brzesko, Rzezawa, w tym lidera - gminy Szczurowa).

 

c) Wypromowanie potraw regionalnych mogących stać się wizytówką zarówno obszaru LGD jak i gmin partnerskich LGD.

 

d) Wspieranie lokalnej historii i tożsamości poprzez tradycyjną prezentacje regionalnych potraw.

 

e) Rozwój kapitału społecznego i ochrona lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego i kultywowanie tradycji, kultury, obrzędów oraz promocja zasobów i walorów lokalnych.

 

f) Aktywizacja środowisk wiejskich, w tym seniorów oraz kobiet po 50 roku życia, w życie kulturalne regionu i lokalnej społeczności, a także innych osób w każdym wieku, w celu przeprowadzenia integracji międzypokoleniowej.

 

 

II. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

Konkurs adresowany do lokalnych stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich z obszaru LGD tj. z terenu gmin Bochnia, Drwinia, Kazimierza Wielka, Koszyce, Nowe Brzesko, Rzezawa, Szczurowa wymienionych w pkt. I b niniejszego regulaminu, którzy:

 

a) Zapoznali się z niniejszym regulaminem i akceptują jego postanowienia;

 

 b) Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie wypełnionej karty zgłoszenia, będącej załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu i dostarczenie jej w wersji papierowej do siedziby Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Nowobrzeskiej na adres ul. Piłsudskiego17a (budynek Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku), 32-120 Nowe Brzesko lub przesłanie jej pocztą (liczy się data wpływu do siedziby Stowarzyszenia). Akceptowalne będą również przesłane drogą mailową zgłoszenia na adres: mgckip@nowe-brzesko.pl w terminie do 30 maja 2019 roku. (Prosimy o podpisane i zeskanowane formularze zgłoszenia).

 

c) Przystąpią do prezentacji potraw konkursowych w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Nowobrzeskiej w dniu 1 czerwca 2019 roku (Wydarzenie w ramach 740-lecia lokacji miasta Nowe Brzesko – Dzień Dziecka).

 

III. PRZEDMIOT KONKURSU

 

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie regionalnych potraw średniowiecznych, które powinny być związane z obszarem geograficznym, wywodzić się z tradycji i kultywowanych w danym regionie zwyczajów oraz zawierać ciekawą i oryginalną nazwę potrawy konkursowej związaną z średniowieczną historią regionu czy lokacją miasta Nowe Brzesko.

 

 

IV. ORGANIZACJA I ZASADY KONKURSU

 

a) Konkurs odbędzie się 1 czerwca 2019 roku w budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku, ul. Piłsudskiego 17a, 32-120 Nowe Brzesko (siedziba Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Nowobrzeskiej) w godzinach od 13.00 do 15.00.

 

b) Każdy podmiot może zgłosić reprezentację osób w ilości nie więcej niż 5 osób.

 

c) Każdy podmiot w ramach własnych środków przygotowuje potrawy konkursowe oraz naczynia jednorazowe dla Komisji oraz potencjalnych degustatorów. Organizatorzy nie zapewniają dla uczestników konkursu środków na zakup produktów na przygotowanie potraw czy jednorazowych naczyń.

 

d) Każdy z uczestników może przygotować więcej potraw, jednakże do konkursu należy wytypować tylko trzy potrawy.

 

e) Organizatorzy zapewniają podmiotom, które przystąpią do konkursu stoisko wystawiennicze – stół o wymiarach (180cmx80cm) w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku (siedziba organizatora konkursu)

 

f) Komisja Konkursowa wyłoni 3 zwycięzców (I, II i III miejsce) na podstawie kryterium konkursowego.

 

 

V. KOMISJA

 

Podczas konkursu potrawy konkursowe będą oceniane przez 3-osobową Komisję Konkursową. Komisja Konkursowa będzie oceniać przygotowane potrawy według następujących kryteriów:

 

a)Wygląd potrawy (0-2 pkt).

 

b)Smak potrawy (0-2 pkt).

 

c)Stopień trudności przygotowania danego dania (0-2 pkt).

 

d)Nawiązanie do regionu danej potrawy, wykorzystanie produktów lokalnych, krótka historia prezentowanego dania (0-2 pkt).

 

e)Nadanie ciekawej i oryginalnej nazwy prezentowanym w konkursie potrawom, która będzie związana z średniowieczną historią regionu czy lokacją miasta Nowe Brzesko

(0-2 pkt).

 

f)Werdykt Komisji Konkursowej jest niepodważalny i ostateczny.

 

 

VI. „NAGRODA WYRÓŻNIENIE” GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW

 

W konkursie, trzy zgłoszone potrawy będą oceniane przez mieszkańców i turystów na karcie do głosowania, które będą rozdane podczas Konkursu na średniowieczną potrawę regionalną z okazji 740-lecia lokacji miasta Nowe Brzesko:

 

a) Każdy uczestnik konkursu przygotuje dowolne potrawy, które w niewielkich porcjach będą rozdawane bezpłatnie uczestnikom wydarzenia w ramach 740-lecia lokacji miasta Nowe Brzesko (Dzień Dziecka) tj. mieszkańcom i turystom, którzy będą mogli spróbować przygotowanych potraw oraz oddać swój głos na karcie do głosowania na jedną z nich tzn. „Nagroda Wyróżnienie”.

 

b) Każda osoba dostanie tylko jedną kartę do głosowania, na której zostaną wymienione 3 podmioty biorące udział w konkursie i 3 zgłoszone w konkursie potrawy.

 

c) Potrawy będą ocenianie przez mieszkańców i turystów, którzy będą je degustować, a następnie głosować na kartach do głosowania.

 

d) Karty będą wrzucane do urny, następnie podliczone przez Komisję Konkursową podczas konkursu.

 

e) Zwycięży ta potrawa, która zdobędzie najwięcej głosów uczestników.

 

 f) Komisja Konkursowa przyzna w imieniu mieszkańców i turystów jedną „Nagrodę Wyróżnienie”.

 

 

VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ROZDANIE NAGRÓD

 

Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpi po zakończeniu konkursu, podczas wydarzenia w ramach 740-lecia lokacji miasta Nowe Brzesko (Dzień Dziecka) w dniu 1 czerwca 2019 roku.

 

 

VIII. NAGRODY

 

Dla zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody w postaci wyposażenia gastronomicznego, RTV i AGD:

 

a) Komisja Konkursowa przyzna I, II i III miejsce.

 

b) Komisja Konkursowa przyzna po głosowaniu mieszkańców i turystów (w ich imieniu) jedną „Nagrodę Wyróżnienie”.

 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

a) Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany w zapisach niniejszego regulaminu oraz do wykorzystania danych osobowych osób biorących udział w Konkursie wyłącznie na potrzeby promocji Konkursu, realizacji przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Nowobrzeskiej zadania współfinansowanego ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt.: „Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz promocja zasobów lokalnych, w tym produktów tradycyjnych, dziedzictwa kulturowego, historycznego, poprzez organizację imprez, wydarzeń kulturalnych oraz przedsięwzięć inwestycyjnych” realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a także działalności LGD Lokalnej Grupy Działania Nadwiślańska Grupa Działania E.O „CENOMA” i Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Nowobrzeskiej.

 

b) Ewentualne zmiany w niniejszym regulaminie zostaną wniesione aneksem.

 

c) Każdy podmiot we własnym zakresie dostarcza Kartę zgłoszenia w miejsce i w czasie wyznaczonym przez Organizatora.

 

d) Organizator Konkursu nie zwraca poniesionych przez uczestników konkursu kosztów przygotowania potraw i zakupu jednorazowych naczyń.

 

e) Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania nazwy i informacji zwycięzcach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach promocyjnych i informacyjnych Organizatora oraz w mediach i Internecie.

 

 

X. INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU

 

Wszelkich informacji nt. Konkursu udziela: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Nowobrzeskiej, ul. Piłsudskiego 17a, 32-120 Nowe Brzesko, tel. (12) 385 29 44, strona internetowa: www.spznb.pl, e-mail: jacek_zawartka@wp.pl,  mgckip@nowe-brzeko.pl

 

 

Zadanie współfinansowane jest ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt.: „Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz promocja zasobów lokalnych, w tym produktów tradycyjnych, dziedzictwa kulturowego, historycznego, poprzez organizację imprez, wydarzeń kulturalnych oraz przedsięwzięć inwestycyjnych” realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

 

 

 

KONKURS NA ŚREDNIOWIECZNĄ POTRAWĘ REGIONALNĄ
Z OKAZJI 740-LECIA LOKACJI MIASTA NOWE BRZESKO

www.centrumkulturynowebrzesko.pl