15 lutego 2022

Konkurs plastyczny  ,,PANI WIOSNA" dla klas I-III szkoły podstawowej

Regulamin konkursu plastycznego „PANI WIOSNA”

 

ORGANIZATOR:

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji im. Alicji i Franciszka Bryłów w Nowym Brzesku.

CELE KONKURSU:

- promowanie talentów plastycznych dzieci,

- uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody wiosną,

- rozwijanie wyobraźni dzieci i wrażliwości estetycznej, inspirowanej pięknem otaczającego nas świata,

- czerpanie radości dzieci z efektów własnych działań twórczych,

- wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Konkurs skierowany jest dla dzieci z klas I-III uczęszczających do szkół podstawowych z terenu Gminy Nowe Brzesko.

2. Przedmiot pracy:

na Konkurs przyjmowane będą prace inspirowane tematyką wiosny.

3. Format pracy:

format pracy plastycznej max A3 (malarstwo, rysunek, kolaż, wydzieranka, wycinanka).

4. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.

5. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia (do pobrania w budynku M-GCKiP lub na stronie www.centrumkulturynowebrzesko.pl ) . Prace pozostawione bez karty zgłoszenia nie będą brane pod ocenę komisji konkursowej!

6. Pracę należy podpisać na odwrocie pracy w lewym dolnym rogu, podając imię, nazwisko, klasę oraz szkołę autora pracy.

7. Prace na konkurs należy przesłać lub dostarczyć do dnia 21 marca 2022r. do godziny 14.00 na adres:

 

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji

ul. Piłsudskiego 17a

32-120 Nowe Brzesko

z dopiskiem „PANI WIOSNA”
 

8. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

KRYTERIA OCENY:

1.Oceny prac dokona komisja konkursowa, która wyłoni laureatów konkursu.

2. Kryteria oceny prac:

  • zgodność pracy z tematem,

  • estetyka wykonanych prac,

  • oryginalność, pomysłowość,

  • samodzielność w wykonaniu pracy,

  • walory artystyczne jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.

3. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

4. Ocena prac odbędzie się 22 marca 2022r. o godzinie 10.00.

5. W każdej kategorii przyznane zostaną nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca.

6. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.centrumkulturynowebrzesko.pl w dniu 22 marca 2022r. o godzinie 14.00.

DODATKOWE INFORMACJE:

1. Prace przechodzą na własność organizatora.

2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 poz. 1191) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

3.Miejsko- Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań  filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością M-GCKiP. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych uczestnika, wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz wykonanej przez niego pracy , utrwalonych na nośnikach foto, audio, video w celach promocyjnych                       i reklamowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000).

 

Karta zgłoszenia do konkursu plastycznego PANI WIOSNA - pobierz

    Regulamin konkursu plastycznego PANI WIOSNA- pobierz

 

 

 

 

www.centrumkulturynowebrzesko.pl