09 października 2020

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI BARWY JESIEINI

 

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„BARWY JESIENI”

ORGANIZATOR:

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji im. Alicji i Franciszka Bryłów w Nowym Brzesku.

CELE KONKURSU:

- Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.

- Uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody jesienią.

- Promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie.

- Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1.Konkurs skierowany jest dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkoli oraz szkół z terenu Gminy Nowe Brzesko w kategoriach:

  • I kategoria: przedszkole

  • II kategoria: klasy I-III szkoły podstawowej.

  • III kategoria: klasy IV-VIII szkoły podstawowej.

2.Przedmiot pracy:

Na Konkurs przyjmowane będą prace inspirowane tematyką jesieni.

3.Format pracy:

Format pracy plastycznej max A3 (malarstwo, rysunek, kolaż, wydzieranka, wycinanka, forma przestrzenna).

4.Technika pracy:

Technika pracy dowolna.

Do wykonania pracy konkursowej dopuszcza się materiał roślinny w postaci suchych kwiatów, liści, gałęzi, owoców dębu, kasztanowca, jarzębiny, szyszek, mchu, kamyczków, muszelek, sznureczków, wstążeczek, drucików, itp.

5.Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.

6.Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia (do pobrania w budynku M-GCKiP lub na stronie www.centrumkulturynowebrzesko.pl) . Prace pozostawione bez karty zgłoszenia nie będą brane pod ocenę komisji konkursowej!

7.Pracę należy podpisać na odwrocie pracy w lewym dolnym rogu, podając imię, nazwisko, klasę oraz szkołę autora pracy.

8.Prace na konkurs należy przesłać lub dostarczyć do dnia 23 października 2020r. do godziny 12.00 na adres:

 

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji

ul. Piłsudskiego 17a

32-120 Nowe Brzesko

z dopiskiem „BARWY JESIENI”
 

9.Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

KRYTERIA OCENY:

1.Oceny prac dokona 3 osobowa komisja konkursowa, która wyłoni laureatów konkursu.

2.Kryteria oceny prac:

  • zgodność pracy z tematem,

  • estetyka wykonanych prac,

  • oryginalność, pomysłowość,

  • samodzielność w wykonaniu pracy,

  • walory artystyczne jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.

3.Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

4.Ocena prac odbędzie się 26 października 2020r. o godzinie 12.00.

5.W każdej kategorii przyznane zostaną nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca.

6.Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.centrumkulturynowebrzesko.pl w dniu 26 października 2020r. o godzinie 14.00.

DODATKOWE INFORMACJE:

1. Prace przechodzą na własność organizatora.

2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 poz. 1191) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

3.Miejsko- Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością M-GCKiP. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych uczestnika, wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz wykonanej przez niego pracy , utrwalonych na nośnikach foto, audio, video w celach promocyjnych i reklamowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000).

 


Karta zgłoszenia do konkursu BARWY JESIENI - pobierz

 

Regulamin konkursu plastycznego BARWY JESIENI - pobierz

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

www.centrumkulturynowebrzesko.pl