20 września 2021

KONKURS PLASTYCZNY DLA PRZEDSZKOLA i KLAS I-III SZKOŁY PODSTWOWEJ

Regulamin Konkursu plastycznego „KOLORY JESIENI”

 

ORGANIZATOR:

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji im. Alicji i Franciszka Bryłów w Nowym Brzesku.

CELE KONKURSU:

- Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci.

- Uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody jesienią.

- Promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie.

- Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1.Konkurs skierowany jest dla dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz szkół z terenu Gminy Nowe Brzesko w kategoriach:

  • I kategoria: przedszkole

  • II kategoria: klasy I-III szkoły podstawowej.

2.Przedmiot pracy:

Na Konkurs przyjmowane będą prace inspirowane tematyką jesieni.

3.Format pracy:

Format pracy plastycznej max A3 (malarstwo, rysunek, kolaż, wydzieranka, wycinanka).

4.Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.

5.Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia (do pobrania w budynku M-GCKiP lub na stronie www.centrumkulturynowebrzesko.pl ) . Prace pozostawione bez karty zgłoszenia nie będą brane pod ocenę komisji konkursowej!

6.Pracę należy podpisać na odwrocie pracy w lewym dolnym rogu, podając imię, nazwisko, klasę oraz szkołę autora pracy.

7.Prace na konkurs należy przesłać lub dostarczyć do dnia 20 października 2021r. do godziny 15.00 na adres:

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji

ul. Piłsudskiego 17a

32-120 Nowe Brzesko

z dopiskiem ,,KOLORY JESIENI"

 

8.Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

KRYTERIA OCENY:

1.Oceny prac dokona komisja konkursowa, która wyłoni laureatów konkursu.

2.Kryteria oceny prac:

  • zgodność pracy z tematem,

  • estetyka wykonanych prac,

  • oryginalność, pomysłowość,

  • samodzielność w wykonaniu pracy,

  • walory artystyczne jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.

3.Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

4.Ocena prac odbędzie się 21 października 2021r. o godzinie 10.00.

5.W każdej kategorii przyznane zostaną nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca.

6.Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.centrumkulturynowebrzesko.pl w dniu 21 października 2021r. o godzinie 14.00.

DODATKOWE INFORMACJE:

1. Prace przechodzą na własność organizatora.

2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 poz. 1191) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

3.Miejsko- Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością M-GCKiP. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych uczestnika, wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz wykonanej przez niego pracy , utrwalonych na nośnikach foto, audio, video w celach promocyjnych i reklamowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000).

 

Karta zgłoszenia do konkursu plastycznego KOLORY JESIENI - pobierz 

 

Regulamin konkursu plastycznego KOLORY JESIENI - pobierz

 

 

www.centrumkulturynowebrzesko.pl