serce
19 stycznia 2021

KONKURS PLASTYCZNY
 NA
KARTKĘ WALENTYNKOWĄ 

REGULAMIN KONKURSU  PLASTYCZNEGO NA KARTKĘ WALENTYNKOWĄ

 

1.Organizator konkursu:

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji im. Alicji i Franciszka Bryłów w Nowym Brzesku.

 

2. Uczestnicy konkursu:

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół z terenu gminy Nowe Brzesko w kategoriach:

 

  • I kategoria- klasy I-III szkoły podstawowej
  • II kategoria- klasy IV-VI szkoły podstawowej

 

3. Zasady konkursu:

  • Uczestnik w ramach konkursu ma za zadanie wykonać samodzielnie jedną kartkę Walentynkową z życzeniami ( min. 4 wersy).
  • Praca może zostać wykonana dowolnymi narzędziami i technikami plastycznymi.
  • Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie pracy oraz karty zgłoszenia (do pobrania w budynku M-GCKiP lub na stronie www.centrumkulturynowebrzesko.pl).
  • Pracę należy podpisać na odwrocie w lewym dolnym rogu, podając imię i nazwisko, klasę oraz szkołę autora pracy.
  • Pracę należy przesłać pocztą lub dostarczyć do dnia 10 luty 2021r. na adres:

 

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji

ul. Piłsudskiego 17a

32-120 Nowe Brzesko

z dopiskiem ,,Konkurs na Kartkę Walentynkową”

4. Kryteria oceny:

 

a) Oceny pracy dokona 3 osobowa komisja konkursowa, która wyłoni laureatów konkursu.

b) Kryteria oceny prac:

 

  • zgodność pracy z tematyką,
  • inwencja i pomysłowość życzeń,
  • ogólne wrażenia estetyczne.

 

c) Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

d) Ocena prac odbędzie się 12 lutego 2021r. o godz. 10.00.

e) W każdej kategorii przyznane zostaną nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca.

f) Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.centrumkulturynowebrzesko.pl w dniu 12 lutego o godz. 13.00.

 

 

5. Informacje dodatkowe:

1. Prace przechodzą na własność organizatora.

 

2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 poz. 1191) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

 

3.Miejsko- Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością M-GCKiP. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych uczestnika, wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz wykonanej przez niego pracy , utrwalonych na nośnikach foto, audio, video w celach promocyjnych i reklamowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000).

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA KARTKĘ WALENTYNKOWĄ - pobierz 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA KARTKĘ WALENTYNKOWĄ - pobierz

 

 

www.centrumkulturynowebrzesko.pl