16 listopada 2021

KONKURS PLASTYCZNY 
PORTRET ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

REGULAMIN KONKURSU
„PORTRET ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”

I. ORGANIZATOR KONKURSU
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji im. Alicji i Franciszka Bryłów w Nowym Brzesku

II. CEL KONKURSU
- Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci.

- Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych.

- Prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej.

- Pogłębianie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

III. UCZESTNICY
Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz klas I-III szkoły podstawowej uczęszczających do przedszkoli/szkół z terenu Gminy Nowe Brzesko.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
- Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać w dowolnym rozmiarze pracę przedstawiającą św. Mikołaja (rysunek, grafikę, malarstwo, wyklejankę, wycinankę itp.). Uwaga – nie mogą to być prace przestrzenne ani wydrukowane kolorowanki!
- Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 pracę.
- Karta zgłoszenia oraz regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.centrumkulturynowebrzesko.pl

- Pracę należy przesłać lub dostarczyć wraz z kartą zgłoszenia do Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Promocji, ul. Piłsudskiego 17a, 32-120 Nowe do dnia 3 grudnia 2021 r. do godz. 14.00.

- Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom oraz nagrodę.

- Nagrody oraz dyplomy będą przekazane do poszczególnych przedszkoli/szkół.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich
do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 poz. 1191) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

- Miejsko- Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością MGCKiP. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych uczestnika, wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz wykonanego przez niego utworu , utrwalonych na nośnikach foto, audio, video w celach promocyjnych i reklamowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000).

 

 

Regulamin konkursu plastycznego PORTRET ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA -pobierz 

 

Karta zgłoszenia konkurs plastyczny PORTRET ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA -pobierz

 

 

www.centrumkulturynowebrzesko.pl