26 lutego 2024

KONKURS PLASTYCZNY 
ZAJĄCZEK WIELKANOCNY 

Regulamin konkursu plastycznego

ZAJĄCZEK WIELKANOCNY

ORGANIZATOR:

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji im. Alicji i Franciszka Bryłów w Nowym Brzesku.

CELE KONKURSU:

- Celem Konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej.

- Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych.

- Kultywowanie Wielkanocnej tradycji, obrzędów ludowych związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

- Poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

- Rozwijanie wrażliwości na sztukę.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Konkurs skierowany jest dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkoli oraz szkół podstawowych z terenu Gminy Nowe Brzesko.

Konkurs zostanie przeprowadzony w kategoriach:

  • I kategoria: przedszkole,
  • II kategoria: klasy I-III szkoły podstawowej.

2. Przedmiot i format pracy:

Wielkanocny zajączek może być wykonany dowolną techniką, przy użyciu dowolnych materiałów.

Forma pracy:

- przestrzenna (maksymalna wysokość formy przestrzennej to 25 cm.)

- płaska (maksymalnie format A4)

Prace należy wykonać samodzielnie.

3. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.

4. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia (do pobrania w budynku M-GCKiP lub na stronie www.centrumkulturynowebrzesko.pl ) . Prace pozostawione bez karty zgłoszenia nie będą brane pod ocenę komisji konkursowej!

5. Pracę należy podpisać podając imię, nazwisko, grupę lub klasę oraz przedszkole lub szkołę autora pracy.

6. Prace na konkurs należy przesłać lub dostarczyć do dnia 14 marca 2024r. do godziny 14.00 na adres:

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji

ul. Piłsudskiego 17a

32-120 Nowe Brzesko

z dopiskiem „ZAJĄCZEK WIELKANOCNY”
 

7. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

KRYTERIA OCENY:

1. Oceny prac dokona komisja konkursowa, która wyłoni laureatów konkursu.

2. Kryteria oceny prac:

  • zgodność pracy z tematem,
  • estetyka wykonanych prac,
  • oryginalność, pomysłowość,
  • samodzielność w wykonaniu pracy,
  • walory artystyczne jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.

3. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

4. Ocena prac odbędzie się 15 marca 2024r.

5. W każdej kategorii przyznane zostaną nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca.

6. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.centrumkulturynowebrzesko.pl w dniu 15 marca 2024r.

DODATKOWE INFORMACJE:

1. Prace przechodzą na własność organizatora.

2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 poz. 1191) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

3. Miejsko- Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością M-GCKiP. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych uczestnika, wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz wykonanej przez niego pracy , utrwalonych na nośnikach foto, audio, video w celach promocyjnych i reklamowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 10 maja 2018 r.

 

 

Karta zgłoszenia ZAJĄCZEK WIELKANOCNY -pobierz


Regulamin konkursu ZAJĄCZEK WIELKANOCNY - pobierz

 

 

www.centrumkulturynowebrzesko.pl