13 marca 2019

Regulamin Gminnego Konkursu Plastycznego

,, Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna”

 

ORGANIZATOR: Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

CELE KONKURSU:

- propagowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi,

- doskonalenie umiejętności i warsztatu plastycznego,

- wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej dzieci i młodzieży

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1.Konkurs skierowany jest dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół z terenu Gminy Nowe Brzesko w kategoriach:

  • I kategoria: klasy ,,0” oraz I-III szkoły podstawowej
  • II kategoria: klasy IV-VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum

2.Format pracy:

A5 ( uzyskany ze złożenia kartki formatu A4 bloku technicznego), karka powinna posiadać cztery strony, ozdabiamy tylko pierwszą stronę.

3.Technika pracy:

-dowolna, wykonana ręcznie (prosimy nie wpisywać życzeń)

4.Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę, kartka nie może być pracą zespołową.

5.Do pracy należy dołączyć Kartę zgłoszenia (do pobrania w budynku M-GCKiP lub na stronie www.centrumkulturynowebrzesko.pl) . Prace pozostawione bez Karty zgłoszenia nie będą brane pod ocenę komisji konkursowej!

6.Pracę należy podpisać na odwrocie kartki w prawym dolnym rogu, podając imię, nazwisko, klasę oraz szkołę autora.

7.Prace na konkurs należy przesłać lub dostarczyć do dnia 15 kwietnia 2019r. do godziny 12.00 . na adres:

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji

ul. Piłsudskiego 17a

Nowe Brzesko

8.Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

 

KRYTERIA OCENY:

- Prace będą oceniane przez specjalnie powołaną komisję, która wyłoni laureatów.

- Ocena prac odbędzie się 15 kwietnia 2019r. o godzinie 14.00.

- W każdej kategorii przyznane zostaną nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca.

- Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.centrumkulturynowebrzesko.pl. w dniu 15 kwietnia 2019r. o godz. 16.00.

- Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie. Wręczenie nagród odbędzie się w ustalonym przez organizatora terminie.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

- Prace przechodzą na własność organizatora.

- Zgłoszenie kartki wielkanocnej do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 poz. 1191) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

- Miejsko- Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością M-GCKiP. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych uczestnika, wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz wykonanej przez niego pracy , utrwalonych na nośnikach foto, audio, video w celach promocyjnych i reklamowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000).

 

 

 

 

Konkurs wielkanocny
dla dzieci i młodzieży 

www.centrumkulturynowebrzesko.pl