06 marca 2023

KONKURS WIELKANOCNY 
DLA KGW

REGULAMIN KONKURSU

„BABA WIELKANOCNA”

1. ORGANIZATOR KONKURSU:

Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku.

2. Cel konkursu:

Popularyzacja oraz kultywowanie zwyczajów ludowych i tradycji wypieku babek wielkanocnych:

  • Wymiana doświadczeń kulinarnych.
  • Aktywizacja społeczności lokalnej.
  • Rozbudzanie inicjatywy, pomysłowości i kreatywności Kół Gospodyń Wiejskich.
  • Promocja lokalnego tradycyjnego wypieku.

3. UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie gminy

Nowe Brzesko.

 

4. ZASADY UCZESTNICTWA:

  1. udziału w konkursie jest dostarczenie KARTY ZGŁOSZENIA ( załącznik nr1) do dnia 29 marca 2023r. do godziny 16.00 na adres organizatora konkursu:

 

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji

ul. Piłsudskiego 17a

32-120 Nowe Brzesko

 

lub pocztą e-mail: mgckip@nowe-brzesko.pl

 

5. ORGANIZACJA I ZASADY KONKURSU:

a) Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie BABY WIELKANOCNEJ.

b) Oceny potraw dokona 3 osobowa komisja konkursowa wybrana przez Organizatora, każda z potraw oceniana będzie według kryterium:

- ogóle cechy babki (smak, zapach, pulchność)

- oryginalność, estetyka i pomysłowość,

- elementy dekoracyjne związane z tradycją wielkanocną.

c) Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

6.MIEJSCE I CZAS TRWANIA KONKURSU:

Konkurs odbędzie się 1 kwietnia 2023 r. o godz. 15.00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku, ul. Piłsudskiego 17a, 32-120 Nowe Brzesko.

 

7. NAGRODY:

Uczestnicy konkursu za I, II i III miejsce otrzymają nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział oraz nagrody pocieszenia.

 

8. ZAŁOŻENIA DODATKOWE:

a) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w składzie ilościowym komisji konkursowej.

b) Wszystkie pytania dotyczące spraw niewyszczególnionych w regulaminie, a związanych z organizacją konkursu prosimy kierować na adres

mgckip@nowe-brzesko.pl lub pod nr tel. 12 385-29-44.

c) Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 poz. 1191) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

d) Miejsko- Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością M-GCKiP. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych uczestnika, wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz wykonanej przez niego pracy , utrwalonych na nośnikach foto, audio, video w celach promocyjnych i reklamowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000).

d) W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.

 

 

Karta zgłosznia do konkursu ,,BABA WIELKANOCNA" -pobierz

 

Regulamin konkursu ,,BABA WIELKANOCNA" - pobierz

 

www.centrumkulturynowebrzesko.pl