09 marca 2021

KONKURS WIELKANOCNY 
DLA KLAS I-VI 
SZKOŁA PODSTAWOWA 

REGULAMIN KONKURSU ,,WIELKANOCNE RYMOWANIE”

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji im. Alicji i Franciszka Bryłów w Nowym Brzesku

II. CEL KONKURSU
- wspieranie rozwoju twórczości dzieci i młodzieży,

- zainspirowanie dzieci i młodzieży do twórczości literackiej,

- podzielenie się osobistymi przemyśleniami związanymi z okresem świąt wielkanocnych w formie literackiej,

- rozwój kreatywności literackiej,

- promowanie talentów poprzez umożliwienie prezentacji twórczości szerszemu kręgowi odbiorców.

III. UCZESTNICY

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół z terenu gminy Nowe Brzesko w kategoriach:

I kategoria- klasa I-III szkoła podstawowa

II kategoria – klas IV-VI szkoła podstawowa

IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

- Konkurs będzie polegał na samodzielnym ułożeniu wielkanocnego wiersza lub rymowanki ze świątecznymi życzeniami ( kategoria I min. 6 wersów, kategoria II min. 8 wersów).
- Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 tekst wiersza lub rymowanki.

- Wiersz lub rymowanka muszą ułożone samodzielnie, nie mogą być wcześniej publikowane. Praca nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.
- Karta zgłoszenia oraz regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.centrumkulturynowebrzesko.pl

- Utwór należy dostarczyć na karcie zgłoszenia do Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Promocji, ul. Piłsudskiego 17a, 32-120 Nowe Brzesko lub przesłać zeskanowaną kartę zgłoszenia na adres mgckip@nowe-brzesko.pl do dnia 25.03.2021 r. do godz. 14.00.

- Wszystkie prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku: www.centrumkulturynowebrzesko.pl .

V KRYTERIA OCENY:

- Oceny utworów dokona 3 osobowa komisja konkursowa, która wyłoni laureatów konkursu.

- Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

- Ocena utworów odbędzie się 26.03 2021r. o godzinie 10.00.

- W każdej kategorii przyznane zostaną nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca.

- Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.centrumkulturynowebrzesko.pl w dniu 26.03 2021r. o godz. 13.00 .

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

- Zgłoszenie utworu do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich
do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawach +autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 poz. 1191) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

- Miejsko- Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością MGCKiP. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych uczestnika, wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz wykonanego przez niego utworu , utrwalonych na nośnikach foto, audio, video w celach promocyjnych i reklamowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000).

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU WIELKANOCNE RYMOWANIE- pobierz

 

REGULAMIN KONKURSU WIELKANOCNE RYMOWANIE - Pobierz

 

www.centrumkulturynowebrzesko.pl