04 czerwca 2020

WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCA W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA COWiD-19 W MIEJSKO-GMINNYM CENTRUM KULTURY 
I PROMOCJI IM.ALICJI I FRANCISZKA BRYŁÓW
 W NOWYM BRZESKU 

 

 

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa obowiązująca w okresie pandemii
koronawirusa COViD-19 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji im. Alicji i Franciszka Bryłów w Nowym Brzesku.

 

§ 1

1.Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad i sposobów postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników świadczących pracę na terenie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Promocji im. Alicji i Franciszka Bryłów w Nowym Brzesku (zwanego dalej M-GCKiP) oraz wychowanków, przyprowadzających ich rodziców/opiekunów, w trakcie epidemii koronawirusa COVID-19.

 

2.Niniejsza procedura określa zadania dyrektora oraz pracowników świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania epidemii koronawirusa COVID-19, jak również zadania i obowiązki rodziców/opiekunów prawnych wychowanków.

 

3.Odpowiedzialnym za wdrożeniem procedury i zapoznanie z nią pracowników jest Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Promocji im. Alicji i Franciszka Bryłów w Nowym Brzesku.

 

4.Pracownicy zostają zapoznani z procedurą poprzez udostępnienie na stronie internetowej www.centrumkulturynowebrzesko.pl przesłanie drogą e-mail i udostępnienie w budynku  M-GCKiP.

 

5.Wszyscy pracownicy potwierdzają w formie oświadczenia (Zał. Nr 4) zapoznanie się z procedurą i zobowiązują się do jej bezwzględnego przestrzegania.

§ 2

1.Do M-GCKiP przyjmowani będą wychowankowie, których rodzice zadeklarują chęć ich udziału w zajęciach według kolejności zgłoszeń (ograniczenie dotyczy spełnienia wymogu dotyczącego przestrzeni przeznaczonej na 1 wychowanka).

 

2.Chęć zgłoszenia wychowanka na zajęcia, rodzic zgłasza telefonicznie 12 385-29-44 w godz. 8.00-14.00 (poniedziałek-piątek).

 

3.Dyrektor, po otrzymaniu takiego zgłoszenia, informuje rodzica o konieczności przygotowania niezbędnych dokumentów (Zał. Nr 1), znajdujących się na stronie internetowej M-GCKiP. Uzupełnione dokumenty w wersji papierowej rodzic powinien dostarczyć do M-GCKiP w dniu przybycia wychowanka na zajęcia lub przesłać zeskanowane na adres e-mail mgckip@nowe-brzesko.pl najpóźniej do dnia rozpoczęcia zajęć przez wychowanka w M-GCKiP.

 

4.Przestrzeganie ww. procedur jest niezbędne do zapewnienia przez dyrektora warunków bezpiecznego przyjmowania i zorganizowania pracy z wychowankami, a także organizacji pracy opiekunów, pracowników administracji i obsługi.

§ 3

1.M-GCKiP realizuje swoją działalność w godzinach 8.00 – 16.00.

 

2.Przyjmowanie wychowanków odbywa się wg dotychczasowego planu zajęć, uczestnik przychodzi na zajęcie nie wcześniej niż 10 min przed ich rozpoczęciem.

 

3.Placówka została przygotowane do podjęcia pracy w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

 

4.Ograniczono przebywanie w placówce osób z zewnątrz.

 

5.Dyrektor M-GCKiP wyznacza pracowników, którzy w trakcie epidemii świadczą pracę w normalnym trybie – tj. na terenie M-GCKiP.

 

6.Pracownicy M-GCKiP przychodzą do pracy w wyznaczone przez dyrektora dni i godziny.

 

7.Przy wejściu do M-GCKiP umieszczono dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.


8.Wyznaczono pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie czystości w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcję powierzchni dotykowych, krzeseł i powierzchni płaskich.

 

9. Zabezpieczono odpowiednią ilość sprzętu i środków ochrony osobistej do wykonywania prac porządkowych na terenie placówki.

 

10. Placówkę wyposażono w podstawowe środki higieny osobistej tj. rękawice jednorazowe, maseczki, przyłbice, płyn do dezynfekcji.

 

11. Wyznaczono boks nr 3 jako pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 

12. Sale, w których będą odbywać się zajęcia, zostały odpowiednio przygotowane, usunięto wszystkie przedmioty, których nie można skutecznie dezynfekować.

 

13. Na tablicy informacyjnej w M-GCKiP zostają umieszczone numery telefonów:

      a)do Organu Prowadzącego – sekretariat Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko – 12 385 20 94

      b)Kuratorium Oświaty w Krakowie – 12 448 11 10,

      c)Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – 12 386 00 15

      d)Pogotowia Ratunkowego – 999, 112,

      e)Infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem: 800 190 590.

 

§ 4

1.Pracownicy przychodzą do placówki w godzinach ustalonych przez dyrektora.

 

2.Pracownicy pracujący tego samego dnia, zachowują odstęp min 1,5 metra od siebie.

 

3.Pracownicy przed wejściem do M-GCKiP Nowe Brzesko zobowiązani są:

    a)zdezynfekować ręce,

   b)dokonać pomiaru swojej temperatury i zdezynfekować termometr (jeżeli temp. jest pow. 37,2 °C pracownik nie przemieszcza się dalej i z własnego telefonu informuje o tym fakcie dyrektora),

   c)przebrać się (odzież wierzchnia i buty), w wyznaczonym w placówce miejscu,

   d)wedle własnego uznania, założyć przydzielone im indywidualne środki ochronne (maseczki, przyłbice, rękawiczki), a następnie przejść do przydzielonego miejsca pracy,

   e)po zakończonej pracy zdjąć jednorazowe środki ochrony osobistej zgodnie z instrukcją, a następnie wyrzucić je do kosza z odpadami zmieszanymi.

 

4.O wyznaczonej godzinie przez Dyrektora jeden z pracowników przygotowuje się na przyjmowanie wychowanków.

 

5.Pracownik ten, w przedsionku placówki, dokonuje pomiaru temperatury wychowanka.

 

6.Po zmierzeniu temperatury, jeżeli będzie poniżej 37,2°C, pracownik odbiera od rodzica wychowanka, ten udaje się do szatni, a następnie pod opieką drugiego pracownika, wychowanek udaje się do sali, w której opiekun prowadzi zajęcia. Opiekun kieruje każdego wychowanka do łazienki celem dokładnego mycia rąk (zgodnie z zamieszczoną w toalecie instrukcją).

 

7.Po zakończonych zajęciach opiekun kieruje wychowanka do szatni. Tam wychowankowie ubierają się, a następnie zostają odprowadzeni do przedsionka placówki, gdzie zostaje im zmierzona temperatura. Po tym wychowankowie zostają przekazani rodzicom.

 

8.Opiekun zobowiązany jest wyjaśnić wychowankom zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązujące w M-GCKiP i powody ich wprowadzenia oraz ustalić zasady zachowania w grupie.

 

9.Opiekunowie czuwają, aby wychowankowie realizowali swoje zajęcia w wydzielonych dla siebie przestrzeniach i nie stykali się ze sobą.

 

10. Opiekunowie zapewniają, żeby co najmniej raz na godzinę była wywietrzona sala.

 

11. Pracownicy powinni podczas wykonywanej pracy używać środków ochrony osobistej tj. (rękawiczki jednorazowe, maseczki, przyłbice).

 

12. Pracownicy wykonujący pracę w M-GCKiP zobowiązani są do:

     a)mierzenia temperatury, bieżącego obserwowania zachowań wychowanków pod kątem wystąpienia objawów chorobowych,

     b)niezwłocznego informowania Dyrektora o wystąpieniu podejrzenia zakażenia koronawirusem u wychowanka,

     c)realizacji poleceń wydawanych przez Dyrektora związanych z izolacją wychowanka i wyposażeniem go w środki ochrony osobistej.

 

13. Do pracy w M-GCKiP mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

 

14. W przypadku wystąpienia u pracowników niepokojących objawów, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem rodzinnym, lub ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zarażeni koronawirusem.


15. Pracownicy placówki przebywający w domu zobowiązani są do niezwłocznego informowania drogą telefoniczną Dyrektora o przypadkach występowania u nich niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem wymienionych w § 8 ust.2.

 

§ 5


1.Rodzice mają obowiązek zapoznania się z „Informacją dla rodziców/opiekunów” (Zał. Nr 2) i potwierdzenia tego faktu własnoręcznym podpisem.

 

2.Rodzice są zobowiązani do przyprowadzenia na zajęcia do M-GCKiP wyłącznie wychowanków zdrowych, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (Zał. Nr 3).

 

3.Rodzice wyrażają pisemną zgodę na badanie temperatury wychowanka (Zał. Nr 3).

 

4.Rodzice zobowiązują się do tego, że wychowanków do M-GCKiP będą przyprowadzały i odbierały osoby zdrowe.


5.Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, rodzic/opiekun nie może przyprowadzać wychowanka do placówki, co potwierdza

w oświadczeniu (Zał. Nr 3).


6.Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający wychowanków do/z MGCKiP są zobowiązani zachować dystans społeczny wynoszący min. 2 m.

 

7.Rodzice mogą wchodzić z wychowankami wyłącznie do wyznaczonej strefy (przedsionek), z zachowaniem zalecanego odstępu między osobami.

 

8.Rodzice i opiekunowie muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki) zarówno podczas odprowadzania i odbierania wychowanków, jak również w trakcie przebywania w budynku placówki.

 

9.W celu zapewnienia szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami wychowanka, obowiązkiem rodzica jest podanie wykazu osób upoważnionych do jego odbioru oraz numerów telefonów, które mogą zostać użyte w razie konieczności natychmiastowego odbioru wychowanka z M-GCKiP, z powodu zaobserwowania niektórych z objawów choroby (Zał. nr 1).


10. Rodzic ma obowiązek stosować podstawowe zasady higieny i przypominać je swojemu dziecku, ze szczególnym zwróceniem uwagi na: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.

 

11. Zadaniem rodzica jest dopilnowanie, aby dziecko nie zabierało ze sobą do/z M-GCKiP żadnych zbędnych przedmiotów.

 

12. Rodzic ma prawo zadecydować, czy wychowanek w trakcie pobytu w placówce będzie miał zakrywane usta i nos z zastosowaniem maseczki lub przyłbicy.

 

13. Zgodnie z wolą rodzica, opisaną w pkt. 12, rodzic ma obowiązek zapewnienia swojemu dziecku przyłbicy lub/i maseczek w ilości zapewniającej ich bezpieczne używanie.

 

14. Rodzic zobowiązuje się do przestrzegania godziny przyprowadzania i odbierania wychowanka w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zminimalizowania możliwości kontaktów z innymi rodzicami.

 

15. Rodzice/prawni opiekunowie wychowanków, zobowiązani są do niezwłocznego informowania personelu placówki o przypadkach występowania u nich lub u dzieci będących pod ich opieką, objawów sugerujących zakażenie koronawirusem wymienionych w § 8 ust.2.

 

16. Dyrektor zobowiązuje rodziców/prawnych opiekunów wychowanków uczęszczających do M-GCKiP, że w przypadku wystąpienia u nich objawów sugerujących zakażenie koronawirusem powinni:

     a)pozostać w domu i nie przyprowadzać wychowanka do M-GCKiP Nowe Brzesko,

   b)skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być oni lub dzieci będące pod ich opieką zakażeni koronawirusem.

 

17. Każda osoba wchodząca do placówki ma obowiązek:

    a)zdezynfekować ręce płynem znajdującym się przy drzwiach wejściowych;

    b)zasłonić usta i nos;

    c)mięć założone rękawiczki;

    d)poddać się pomiarowi temperatury;

    e)osoba, która nie wyraża na pomiar temperatury ma obowiązek opuścić budynek placówki, a sprawę może załatwić telefonicznie lub elektronicznie;

    f)każda osoba z zewnątrz zostaje zarejestrowana w zeszycie wejść.

 

§ 6

1.Podczas zajęć dla dzieci w sali w M-GCKiP może uczestniczyć max. 14 uczestników.


2.Minimalna przestrzeń do zajęć dla wychowanków w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 wychowanka i każdego nauczyciela.

 

3.Zajęcia odbywać się będą w 1 grupie w wyznaczonych dniach i godzinach.

 

4.W celu maksymalnego zwiększenia bezpieczeństwa wychowanków, w sali zostaną wyznaczone przestrzenie, na których będą pracować wychowankowie (odległość pomiędzy stanowiskami dla wychowanków wynosi min. 1,5 m).

 

5.Wykorzystywane przez wychowanka przybory, będą po każdym użyciu przez wychowanka odkładane do specjalnego pojemnika, a następnie dezynfekowane przez opiekunów sprawujących w danym czasie opiekę nad grupą.

 

6.Podczas pobytu wychowanków w M-GCKiP nie będą organizowane żadne wyjazdy poza teren placówki.

 

§ 7

1.W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych oraz przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk wywiesza się instrukcje z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekowania rąk.

 

2.Pracownicy obsługi zobowiązani są do szczególnego utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach oraz bieżącej dezynfekcji toalet.

 

3.Pracownicy zajmujący się sprzątaniem i dezynfekcją zawsze powinni pracować w odzieży ochronnej - nosić fartuch, odpowiednie obuwie do sprzątania (odporne na wodę i środki chemiczne), rękawiczki ochronne.

 

4.Wszystkie środki należy przygotowywać zgodnie z ich instrukcją /ulotką.

 

5.Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta, znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby wychowankowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 

6.Po zakończeniu pracy należy umyć i zdezynfekować sprzęt sprzątający.

 

7. Rękawiczki zdejmuje się zgodnie z instrukcją. Po zdjęciu rękawiczek należy umyć i zdezynfekować ręce.

 

8.Śmieci zamyka się w szczelnie zawiązanych workach. Niedopuszczalne jest przesypywanie odpadów. Podczas pracy z workami nie należy dotykać jego wnętrza, praca odbywa się TYLKO w rękawiczkach.

 

9. Dyrekcja placówki dokonuje monitoringu codziennych prac porządkowych.

 

§ 8

Procedura postępowania w przypadku zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji im. Alicji i Franciszka Bryłów w Nowym Brzesku.

 

1.Każdy pracownik, który zauważy wystąpienie u siebie lub innego pracownika lub wychowanka przebywającego w placówce, niepokojące objawy lub symptomy zarażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, powinien niezwłocznie powiadomić o tym dyrektora lub wicedyrektora M-GCKiP.

 

2.Do niepokojących objawów należą:

   a)duszności,

   b)gorączka,

   c)kaszel,

   d)duszności i kłopoty z oddychaniem,

   e)bóle mięśni i ogólne zmęczenie,

   f)stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37,2°C a 38°C),

   g)objawy przeziębieniowe.

 

3.W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem Dyrektor:

   a)niezwłocznie odsuwa pracownika od pracy, odizolowuje go od innych pracowników i dzieci w pomieszczeniu do tego wyznaczonym tj. boks nr 3, wyposażonym w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący,

   b)nakazuje pracownikowi pobyt w wyznaczonym miejscu do momentu uzyskania stosownych instrukcji postępowania ze Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,

   c)wyznacza drugą osobę pracującą w danym dniu do sprawowania opieki nad wychowankami,

   d)wstrzymuje przyjmowanie do placówki kolejnych przychodzących wychowanków (w sytuacji gdy proces przychodzenia dzieci nie został danego dnia zakończony),

   e)niezwłocznie kontaktuje się z właściwą miejscowo Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w celu uzyskania instrukcji postępowania i ściśle je stosuje,

  f)w przypadku uzyskania zgody ze Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej zleca gruntowne sprzątanie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zgodnie z funkcjonującymi w M-GCKiP procedurami oraz zleca zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.),

  g)analizuje w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym zaistniały przypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem, pod kątem konieczności wprowadzenia dodatkowych procedur bezpieczeństwa i stosuje się do jego poleceń,

  h)opracowuje listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach M-GCKiP , w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleca osobom, które miały kontakt z potencjalnie zakażonym do stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i zaleceń uzyskanych ze Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,

  i)niezwłocznie zawiadamia o zdarzeniu organ prowadzący.

 

4.W przypadku wystąpienia u wychowanka przebywającego w placówce niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem Dyrektor:

   a)niezwłocznie zleca umieszczenie dziecka podejrzanego o zakażenie koronawirusem w pomieszczeniu do tego wyznaczonym tj. boks nr 3, wyposażonym w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący,

  b)wyznacza spośród pracujących w tym dniu pracowników, osobę do sprawowania opieki/dozoru nad wychowankiem, do momentu uzyskania stosownych instrukcji postępowania ze Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,

   c)wyznacza osobę do sprawowania opieki nad pozostałymi wychowankami, przebywającymi w tym dniu w danej grupie,

   d)wstrzymuje przyjmowanie do M-GCKiP kolejnych przychodzących dzieci (w sytuacji gdy proces przychodzenia dzieci nie został danego dnia zakończony),

   e)informuje o stwierdzeniu objawów i umieszczeniu dziecka w izolatce rodziców/prawnych opiekunów i nakazuje im niezwłoczne przybycie pod M-GCKiP,

  f)niezwłocznie kontaktuje się z właściwą miejscowo Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w celu uzyskania instrukcji postępowania (w tym m.in. uzyskuje informację czy dziecko może być odebrane przez rodziców),

   g)ściśle stosuje się do wydanych przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną instrukcji i zaleceń,

   h)w przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka i braku możliwości wydania dziecka rodzicom/prawnym opiekunom np. ze względu na zalecenia Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej lub ze względu na opóźnienia w odbiorze dziecka przez rodziców, dyrektor lwzywa karetkę pogotowia,

  i)w przypadku uzyskania zgody ze Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej zleca gruntowne sprzątanie obszaru, w którym poruszało się i przebywało dziecko, zgodnie z funkcjonującymi w M-GCKiP procedurami oraz zleca zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.),

  j)analizuje w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym zaistniały przypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem w placówce pod kątem konieczności wprowadzenia dodatkowych procedur bezpieczeństwa i stosuje się do jego poleceń,

  k)opracowuje listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach M-GCKiP, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zaleca osobom, które miały kontakt z potencjalnie zakażonym do stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i zaleceń uzyskanych ze Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

 

5.Dyrektor M-GCKiP zobowiązany jest do bieżącego śledzenia informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, a także obowiązujących przepisów prawa dotyczących postępowania na wypadek zarażenia koronawirusem i bieżącego wdrażania nowych uregulowań dotyczących bieżącej pracy placówki.

 

§ 9

Przepisy końcowe

 

1.Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji im. Alicji i Franciszka Bryłów w Nowym Brzesku od dnia 1 czerwca 2020 r. do czasu ich odwołania.

2.Wszyscy, których ta procedura dotyczy zobowiązani są do bezwzględnego jej przestrzegania i stosowania.

3.Procedury mogą ulec aktualizacji.

 

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa obowiązujaca w okresie pandemii COVID-19 w M-GCKiP

 

załącznik nr 1 - wniosek rodziców

 

załącznik nr 2- Informacja dla rodziców

 

załącznik nr 3 - Oświadczenie rodziców

 

załącznik nr 4 - Oświadczenie pracownika

 

www.centrumkulturynowebrzesko.pl