28 listopada 2022

 ZAPRASZAMY  DO UDZIAŁU 
W IV FESTIWALU 
PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ 

REGULAMIN IV FESTIWALU PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ

 

ORGANIZATOR KONKURSU:

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku .

CELE KONKURSU:

  • popularyzacja piosenki dziecięcej,

  • prezentacja i promocja twórczości artystycznej dzieci w wieku szkolnym,

  • rozbudzenie u dzieci zamiłowania do śpiewu,

  • integrowanie środowisk szkolnych,

  • promocja pracy i twórczości nauczycieli,

  • wychowanie przez śpiewanie - oddziaływanie profilaktyczne.

 

UCZESTNICY:

Uczniowie (soliści lub duety) z klas I,II,III szkół podstawowych z terenu gminy Nowe Brzesko.

 

ZASADY UCZESTNICTWA:

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie uczestnika przez rodzica lub opiekuna prawnego.

2. Dostarczenie karty zgłoszenia oraz podkładu muzycznego ( płyta CD, pendrive lub przesłanie pocztą email na adres: mgckip@nowe-brzesko.pl) do budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku ul. Piłsudskiego 17a

do dnia 7 grudnia 2022 do godz. 16.00.

Karta zgłoszenia dostępna jest w budynku M-GCKiP lub na stronie www.centrumkulturynowebrzesko.pl

3. Czas prezentacji jednej piosenki nie może przekroczyć 5 minut.

4. Wykonawcy na festiwal przyjeżdżają ze swoimi opiekunami.

5. Tematyka piosenek związana jest z Świętami Bożego Narodzenia lub zimą.

 

MIEJSCE i CZAS FESTIWALU:

10 grudnia 2022r. (sobota) godz. 10.00

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji, ul. Piłsudskiego 17a

32-120 Nowe Brzesko

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  • sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator,

  • niespełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestnika z festiwalu,

  • każdy uczestnik otrzyma imienny dyplom za udział oraz upominek rzeczowy,

  • wykonawcom może towarzyszyć własna publiczność.

 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU KONKURSU

Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia dziecka do udziału w Festiwalu.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Miejsko- Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością M-GCKiP. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych uczestnika, wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz wykonanej przez niego pracy , utrwalonych na nośnikach foto, audio, video w celach promocyjnych i reklamowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000).

 

REGULAMIN IV FESTIWALU PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ - pobierz

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA -IV FESTIWAL PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ-pobierz

 

 

 

 

 

www.centrumkulturynowebrzesko.pl