27 listopada 2019

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W III FESTIWALU PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ DLA KLAS 0-III. 

Regulamin III Festiwalu ,,Piosenki Świątecznej”

 

ORGANIZATOR KONKURSU:

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku .

CELE KONKURSU:

 • popularyzacja piosenki dziecięcej,
 • prezentacja i promocja twórczości artystycznej dzieci w wieku szkolnym,
 • rozbudzenie u dzieci zamiłowania do śpiewu,
 • integrowanie środowisk szkolnych,
 • promocja pracy i twórczości nauczycieli,
 • wychowanie przez śpiewanie - oddziaływanie profilaktyczne.

UCZESTNICY:

Dzieci (soliści lub duety (duet składający się z 2 osób z tej samej klasy)) w wieku szkolnym (klasy 0,I,II,III,) uczęszczające do szkół podstawowych na terenie gminy Nowe Brzesko.

ZASADY UCZESTNICTWA:

Warunkiem uczestnictwa jest:

1. Dostarczenie karty zgłoszenia oraz podkładu muzycznego na płycie CD lub pendrive do budynku M-GCKiP do dnia 13 grudnia 2019 do godz. 15.00. Ewentualnie przesłanie pocztą email na adres : mgckip@nowe-brzesko.pl . Karta zgłoszenia oraz regulamin festiwalu dostępny jest na stronie www.centrumkulturynowebrzesko.pl lub w budynku M-GCKiP.

2.Czas prezentacji jednej piosenki nie może przekroczyć 5 minut.

3. Wykonawcy na festiwal przyjeżdżają ze swoimi opiekunami..

4. Piosenka jest prezentowana przez solistę lub duet(duet składający się z 2 osób z tej samej klasy).

5. Tematyka piosenek związana jest z Świętami Bożego Narodzenia lub zimą.

MIEJSCE i CZAS FESTIWALU:

17 grudnia 2019r. godz. 10.00

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji, ul. Piłsudskiego 17a, 32-120 Nowe Brzesko

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator,
 • niespełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestnika z festiwalu,
 • każdy uczestnik otrzyma imienny dyplom za udział i upominek rzeczowy,
 • wykonawcom może towarzyszyć własna publiczność;

 

ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

 • nagłośnienie, odtwarzacz CD,

 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU KONKURSU

 • Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia dziecka do udziału w Festiwalu

 

UREGULOWANIA OGÓLNE:

Miejsko- Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością MGCKiP. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych uczestnika, wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz wykonanego przez niego utworu , utrwalonych na nośnikach foto, audio, video w celach promocyjnych i reklamowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000).

 

 

 

www.centrumkulturynowebrzesko.pl