12 stycznia 2023

ZAPRASZAMY NA 
PRZEGLĄD TALENTÓW

 

REGULAMIN GMINNEGO PRZEGLĄDU TALENTÓW

 

ORGANIZATOR:

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji im. Alicji i Franciszka Bryłów w Nowym Brzesku.

 

CELE KONKURSU:

 • Popularyzowanie działań artystycznych,
 • Promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego,
 • Umożliwienie prezentacji swoich pasji i talentów,
 • Rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży,
 • Promowanie młodych talentów.

 

UCZESTNICY KONKURSU:

Przegląd jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym oraz do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Nowe Brzesko.

 

FORMA KONKURSU:

 • Śpiew

 • Taniec,
 • Pokaz umiejętności gry aktorskiej,
 • Pokaz sprawności fizycznej,
 • Prezentacja treści kabaretowych,
 • Gra na dowolnym instrumencie,
 • Recytacja.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

1.Konkurs skierowany jest do osób, które chcą zaprezentować swoje zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia czy też talent.

 

2.Do udziału w przeglądzie mogą zgłaszać się wykonawcy indywidualni, jak i grupy.

 

 

3.Prezentacja może mieć formę sceniczną, muzyczną(piosenka, pieśń, gra na instrumencie, taniec, przemówienie, recytacja, kabaret, iluzja, etiuda aktorska, gimnastyka artystyczna i akrobatyczna, itp.)

 

4.Wszystkie występy śpiewane i mówione mogą być zaprezentowane tylko w języku polskim! Czas prezentacji nie może przekraczać 5 min.

 

5.Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia uczestnika ( załącznik nr 1 do Regulaminu Gminnego Przeglądu Talentów) należy dostarczyć do siedziby organizatora, ul. Piłsudskiego 17a, 32-120 Nowe Brzesko, w terminie do 24 stycznia 2023r. do godz. 15.00 osobiście, listownie lub mailowo na adres: mgckip@nowe-brzesko.pl .

 

6.W przypadku gdy wykonawca będzie występować z podkładem muzycznym, należy go dostarczyć do organizatora wraz z kartą zgłoszenia.

 

7.Do przeglądu dopuszczone zostają jedynie te występy, które nie zagrażają zdrowiu i życiu uczestników oraz publiczności. W czasie występu niedozwolone jest wykonywanie niestosownych gestów, ruchów, tańców oraz wykorzystanie niestosownych piosenek czy używanie wulgarnych słów.

 

8.Uczestnicy prezentują swoje umiejętności według kolejności zgłoszeń.

 

MIEJSCE I TERMIN PRZEGLĄDU:

Gminny Przegląd Talentów odbędzie się w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji im. Alicji i Franciszka Bryłów w Nowym Brzesku 27 stycznia 2023r. o godz.16.00.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator,
 • niespełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestnika z przeglądu,
 • każdy uczestnik/grupa otrzyma dyplom za udział oraz upominek rzeczowy,
 • wykonawcom może towarzyszyć własna publiczność.

 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU PRZEGLĄDU:

Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Miejsko- Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością

M-GCKiP. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych uczestnika, wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz wykonanej przez niego pracy , utrwalonych na nośnikach foto, audio, video w celach promocyjnych i reklamowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000).

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZABAWIE!

KARTA ZGŁOSZENIA DO GMINNEGO PRZEGLĄDU TALENTÓW - pobierz

 

REGULAMIN GMINNEGO PRZEGLĄDU TALENTÓW-pobierz

 

 

 

www.centrumkulturynowebrzesko.pl