17 listopada 2020

MIKOŁAJKOWE RYMOWANKI - KONKURS DLA DZIECI 

REGULAMIN KONKURSU
„MIKOŁAJKOWE RYMOWANKI

I.ORGANIZATOR KONKURSU
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji im. Alicji i Franciszka Bryłów w Nowym Brzesku

II.CEL KONKURSU
Rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i aktywności twórczej dzieci poprzez tworzenie rymowanek.

III.UCZESTNICY
Dzieci w wieku: 4 – 10 lat

IV.WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
- Konkurs będzie polegał na samodzielnym ułożeniu przez uczestnika co najmniej 6 – wersowej rymowanki związanej z postacią Świętego Mikołaja.
- Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 tekst rymowanki.
- Rymowanka musi być napisana samodzielnie, nie może być wcześniej publikowana. Praca nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.
- Karta zgłoszenia oraz regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.centrumkulturynowebrzesko.pl

- Rymowankę należy dostarczyć na karcie zgłoszenia do Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Promocji, ul. Piłsudskiego 17a, 32-120 Nowe Brzesko lub przesłać zeskanowaną kartę zgłoszenia na adres mgckip@nowe-brzesko.pl do dnia 3 grudnia 2020 r. do godz. 14.00.

- Wszystkie prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku: www.centrumkulturynowebrzesko.pl .

- Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom oraz nagrodę.

V.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zgłoszenie rymowanek do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich
do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 poz. 1191) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

- Miejsko- Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością MGCKiP. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych uczestnika, wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz wykonanego przez niego utworu , utrwalonych na nośnikach foto, audio, video w celach promocyjnych i reklamowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000).

KARTA ZGŁOSZENIA

 

REGULAMIN KONKURSU MIKOŁAJKOWE RYMOWANKI

 

 

www.centrumkulturynowebrzesko.pl